facebook

Prywatnie

  • Mieszka na Ziemi Kłodzkiej, jest noworudzianką. Pracuje w okręgu wałbrzyskim.

    Jest mamą 16-letniego Cypriana, żoną Rafała.

    Jest właścicielką dwóch alaskan malamute, Tocho i Oomashy. więcej

Monblog


  • Żeby to były jedynie plusy dodatnie,  czy plusy ujemne, /jak mawia Klasyk/, ale to,  co mówi Prezes  nawet i w tej oryginalnej  konwencji się  nie mieści.

Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej

ul. Kłodzka 24A

57-402 Nowa Ruda

tel/fax: (74) 872 16 03

mail: monika.wielichowska@sejm.pl

Poniedziałek 9.00 - 17.00

Wtorek-Piątek 8.00 - 16.00

Niezbędna PDF Drukuj Email
Marta Müller piątek, 21 marca 2014 11:27

Droga ekspresowa to niezbędna inwestycja dla zapewnienia zrównoważonego i stabilnego rozwoju Dolnego Śląska.

 

 

Długookresowy i stabilny rozwój Dolnego Śląska nie będzie możliwy, jeśli sieć dróg ekspresowych w Regionie nie będzie odpowiadała aktualnym potrzebom oraz przyszłym wyzwaniom rozwojowym. Dlatego ogromne znaczenie dla Dolnego Śląska i Polski ma droga krajowa Nr 8 , E-67 na odcinku Wrocław – Kłodzko – Kudowa Zdrój.

Krajowa S 8 to droga, o której wpisanie do sieci dróg krajowych i autostrad Monika Wielichowska niezmiennie stara się od ponad sześciu lat parlamentarnej pracy, i wcześniej jako starosta kłodzki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie ostatniego miesiąca w sprawie krajowej 8 posłanka spotkała się z Elżbietą Bieńkowską Minister Infrastruktury i Rozwoju. Posłanka poprosiła o pomoc w realizacji tej ważnej dla mieszkańców Dolnego Śląska drogowej inwestycji. Podkreśliła, że potrzebne są decyzje, które ulokują tą drogę w dokumentach rządowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo posłanka wręczyła premier Bieńkowskiej listy od samorządowców, o które zabiegała, raport z przygotowywanego przez samorząd województwa studium korytarzowego oraz swoje zapytania poselskie i interpelacje w tym temacie z ostatnich lat.

Posłanka wręczyła także swoją pracę dyplomową z 2012 roku, napisaną w Kolegium Zarzadzania i Finansów, Katedrze Transportu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na temat znaczenia drogi krajowej Nr 8, E – 67 na odcinku Wrocław – Kłodzko – Kudowa Zdrój dla Dolnego Śląska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Wielichowska w ostatnim czasie rozmawiała także o drodze krajowej nr 8 z Cezarym Przybylskim Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.

O tym ważnym infrastrukturalnym problemie południowej części Dolnego Śląska posłanka rozmawiała również ze Zbigniewem Rynasiewiczem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Projektowanie drogi ekspresowej Wrocław – Kłodzko – granica państwa powinno odbyć się wzdłuż korytarza DK Nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice – gdzie rozpoczyna się AOW) – Kłodzko oraz wzdłuż DK Nr 33 na odcinku Kłodzko – Międzylesie – Boboszów.

Ta droga ekspresowa jest bardzo potrzebna z kilku względów.

Jeden z nich to niedostateczna więź transportowa Wrocław – Kłodzko i dalej Brno – Wiedeń.

Ponadto droga krajowa Nr 8 została uznana za najbardziej niebezpieczną i zapoczątkowała program pod hasłem „Drogi zaufania – bezpieczna ósemka”.

Krajowa 8 ma także ogromne znaczenie dla Wrocławia, a w szczególności dla trzech powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego. Budowa drogi ekspresowej będzie oddziaływać na konkurencyjność regionu i powiatów – dostępność do uzdrowisk, wód leczniczych, rezerwuaru atrakcji turystycznych i dziedzictwa narodowego, letnich i zimowych ośrodków turystycznych, stref ekonomicznych, wywozu kruszyw czy dostępności do północnej części RCz.

Bezrobocie jest istotnym problemem powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego. Stopa bezrobocia na poziomie 26 % pokazuje jak nierównomiernie społecznie i gospodarczo rozwija się Dolny Śląsk, jak wielkie ma znaczenie wyrównywanie szans.

Ponadto droga  ekspresowa pojawia się w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”  - dokument przedstawia powiat kłodzki, jako obszar o bardzo złej (powyżej 120 minut) uśrednionej dostępności czasowej samochodów osobowych do ośrodka wojewódzkiego.
Wykonywane jest Studium pasma rozwoju południowej części województwa dolnośląskiego wzdłuż korytarza drogi łączącej AOW z południową granica państwa w okolicach Boboszowa, wraz z analizami techniczno - ekonomiczno – środowiskowymi, niezbędnymi dla wdrożenia proponowanych rozwiązań”.

Posłanka zwróciła się również z interpelacją poselską do Elżbiety Bieńkowskiej Minister Infrastruktury i Rozwoju, w której przedstawiła jak ważna dla Dolnego Śląska jest droga krajowa nr 8.
Poseł Monika Wielichowska zwróciła uwagę na fakt, że droga ekspresowa Wrocław – Kłodzko – Boboszów winna stać się elementem transportowej sieci, ponieważ stanowi znaczącą determinację rozwoju społeczno–gospodarczego Dolnego Śląska.

Wciąż aktualne rekomendacje oraz plany ustalenia kierunku rozwoju sieci województwa dolnośląskiego, gdzie priorytetem jeśli chodzi o powiązanie zewnętrzne jest przedłużenie drogi ekspresowej S5 winny przekuć się w realizacje rządowe, ponieważ to najskuteczniejszy efekt prorozwojowy Dolnego Śląska. Uzupełnienie tej luki transportowej winno stać się w obecnym czasie dynamiczne i skuteczne, ponieważ od tego zależy społeczno–gospodarcze powodzenie kilkudziesięciu gmin powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego.

Ponadto posłanka zauważyła, że istnieje kilka podstaw prawnych, aby rozpocząć realizację budowy drogi ekspresowej Wrocław – Kłodzko – Magnice. Zadanie to znajduje się  w obowiązujących strategicznych dokumentach: Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 przyjętej przez Radę Ministrów Uchwałą nr 230 z dnia 13 grudnia 2011 roku, Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

Warto zaznaczyć także, że sprawę budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Wrocław – Kłodzko –Wiedeń zainicjował Samorząd Województwa Dolnośląskiego w 2002 roku, jako zapis Strategii Województwa i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

Także na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2008 roku Politechnika Warszawska opracowała „Studium układu dróg ruchu szybkiego w Polsce, układ kierunkowy horyzont 2025 roku ”, które potwierdziło konieczność wzmocnienia funkcjonalnego istniejącego korytarza drogi Wrocław – Kłodzko.

Z przeprowadzonej analizy ruchu drogowego w korytarzu istniejącej drogi  wynika, że  około  roku 2020 istniejąca  trasa znajdzie się  na granicy wyczerpania się przepustowości (25 300 p/d) i wymagać będzie ona rozbudowy do przekroju dwujezdniowego. Co jest niemożliwe, z uwagi na obecny przebieg.

Aktualnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu i sfinansowaniu w latach 2013-2014 prac nad sporządzeniem „ Studium pasa rozwoju południowej części województwa dolnośląskiego wzdłuż korytarza drogi S5, wraz z analizami techniczno–ekonomiczno– środowiskowymi, niezbędnymi dla wdrożenia proponowanych rozwiązań ”.

Realizacja trasy zapewni zrównoważony rozwój obszaru Aglomeracji Wrocławskiej oraz całego pogranicza Polsko - Czeskiego , lepsze wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru /tereny aktywności gospodarczej , kopalnie surowców – warto w tym momencie wspomnieć, że 90% rezerwuaru kruszyw do budowy dróg, autostrad, nasypów kolejowych wyjeżdża z Dolnego Śląska DK Nr 8/ oraz turystycznego tego regionu, jako jednego z głównych ośrodków turystycznych i uzdrowiskowych kraju oraz zapewni możliwość najkrótszego  połączenia w relacji Gdańsk – Poznań–Wrocław– Brno–Wiedeń.

Korytarz ten pokrywa się również z korytarzem międzynarodowej linii kolejowej sieci TINA  Świnoujście – Szczecin – Rzepin /Poznań – Wrocław – Międzylesie – Praga .

Monika Wielichowska zapytała Panią Premier, czy budowa drogi ekspresowej Wrocław (Magnice) – Kłodzko – Boboszów (granica państwa) znajdzie swoje miejsce w resortowych, rządowych planach, liście rezerwowej w przyszłej perspektywie finansowej? Kiedy uda się doprowadzić do zrównoważonego rozwoju społeczno–gospodarczego Dolnego Śląska?

Posłanka dodała, że jeśli uda się zrealizować tą inwestycję, to wyprowadzony zostanie tranzyt międzynarodowy i ruch ciężki poza obszary zwartej zabudowy miast i wsi, poprawią się standardy środowiskowe, obniży poziom hałasu i zanieczyszczeń, zrównoważy-zintegruje transport /drogowy, kolejowy/ a nade wszystko poprawi się dostępność komunikacyjna obszarów pogranicza, nastąpi rozwój regionów /EUROREGION GLACIENSIS i NYSY/, a także poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Mając na uwadze przywołane argumenty, droga krajowa nr 8 jest niezbędną inwestycją, która pozwoli na zapewnienie zrównoważonego i stabilnego rozwoju Dolnego Śląska.

Zmieniony: środa, 23 kwietnia 2014 11:40
 
Reklama