facebook

Prywatnie

  • Mieszka na Ziemi Kłodzkiej, jest noworudzianką. Pracuje w okręgu wałbrzyskim.

    Jest mamą 16-letniego Cypriana, żoną Rafała.

    Jest właścicielką dwóch alaskan malamute, Tocho i Oomashy. więcej

Monblog


  • Żeby to były jedynie plusy dodatnie,  czy plusy ujemne, /jak mawia Klasyk/, ale to,  co mówi Prezes  nawet i w tej oryginalnej  konwencji się  nie mieści.

Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej

ul. Kłodzka 24A

57-402 Nowa Ruda

tel/fax: (74) 872 16 03

mail: monika.wielichowska@sejm.pl

Poniedziałek 9.00 - 17.00

Wtorek-Piątek 8.00 - 16.00

12. posiedzenie Sejmu RP PDF Drukuj Email
Marta Müller wtorek, 23 lutego 2016 10:54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek 23. lutego br. rozpocznie się 12. Posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu).

W trakcie posiedzenia odbędzie się pierwsze czytanie:
- przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy – Kodeks wyborczy;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy – Kodeks pracy;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


Komisja do Spraw Unii Europejskiej

We wtorek 23. lutego br. poseł Monika Wielichowska weźmie udział w pracach komisji. Podczas posiedzenia posłowie rozpatrzą informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów zajęła podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (10 grudnia 2015 r.) oraz wyjaśnienie przyczyn, dla których nie zasięgnięto opinii Komisji.

Posłowie rozpatrzą także wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (COM(2015) 613 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP.

 

Ponadto posłowie rozpatrzą Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (COM(2015) 598 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu.

 

Posłowie zajmą się również rozpatrzeniem Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Europejski program bezpieczeństwa lotniczego (COM(2015) 599 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu.

 

Posiedzenie komisji zaplanowano także na środę 24 lutego br. tego dnia prace komisji, w których udział weźmie posłanka Monika Wielichowska, skupią się na rozpatrzeniu wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 562/2006 (WE) w odniesieniu do wzmocnienia kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych (COM(2015) 670 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP.

 

Posłowie skupią się także nad rozpatrzeniem wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję 2005/267/WE (COM(2015) 671 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP.

 

Ponadto posłowie zajmą się rozpatrzeniem Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (25 lutego 2016 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach.

 


Komisja Infrastruktury

W czwartek 25 lutego br. odbędzie się posiedzenie komisji, w którym uczestniczyć będzie poseł Monika Wielichowska. Prace posłów skupią się nad rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu - na podstawie informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa – wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Rządu w sprawie przebiegu oraz wyników negocjacji polsko - rosyjskich dotyczących zezwoleń na przewozy w transporcie samochodowym na terenie Federacji Rosyjskiej”.


 
Reklama