facebook

Prywatnie

  • Mieszka na Ziemi Kłodzkiej, jest noworudzianką. Pracuje w okręgu wałbrzyskim.

    Jest mamą 16-letniego Cypriana, żoną Rafała.

    Jest właścicielką dwóch alaskan malamute, Tocho i Oomashy. więcej

Monblog


  • Żeby to były jedynie plusy dodatnie,  czy plusy ujemne, /jak mawia Klasyk/, ale to,  co mówi Prezes  nawet i w tej oryginalnej  konwencji się  nie mieści.

Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej

ul. Kłodzka 24A

57-402 Nowa Ruda

tel/fax: (74) 872 16 03

mail: monika.wielichowska@sejm.pl

Poniedziałek 9.00 - 17.00

Wtorek-Piątek 8.00 - 16.00

13. Posiedzenie Sejmu RP PDF Drukuj Email
Marta Müller środa, 09 marca 2016 09:21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 marca br. rozpocznie się 13. Posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in.: poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Podczas posiedzenia odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.


Komisja do Spraw Unii Europejskiej

W środę 9 marca br. poseł Monika Wielichowska weźmie udział w posiedzeniu komisji. Na posiedzeniu przedstawiona zostanie informacja na temat działań Ministerstwa Rozwoju podjętych w celu wydatkowania jak największej kwoty z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz informacja na temat stanu realizacji programów operacyjnych z perspektywy 2014-2020.

 

Ponadto posłowie rozpatrzą wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP.

 

Posłowie zajmą się również:
- rozpatrzeniem komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych  i odnoszącego się do niego stanowiska rządu;
- rozpatrzeniem komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2016 r. Stabilizacja ożywienia gospodarczego i sprzyjanie konwergencji i odnoszącego się do niego stanowiska rządu;
- rozpatrzeniem Projektu wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu Komisji i Rady towarzyszącego komunikatowi Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2016 r. i odnoszącego się do niego stanowiska rządu.

 

Posiedzenie komisji odbędzie się także w czwartek 10 marca br. tego dnia posłowie rozpatrzą wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP.

 

Posłowie rozpatrzą także wniosek dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii  i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP.

 

Na posiedzeniu komisji posłowie zajmą się również rozpatrzeniem wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP.

 

Ponadto posłowie rozpatrzą zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP.

 


Komisja Infrastruktury 

W środę 9 marca br. odbędzie się posiedzenie komisji, w którym udział weźmie poseł Monika Wielichowska. Podczas obrad posłowie rozpatrzą informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania grupy kapitałowej PKP. Odbędzie się także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Na czwartek 10 marca br. zaplanowano posiedzenie wyjazdowe, podczas którego przedstawiona zostanie informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu we wszystkich obszarach jego działania.

 
Reklama